Middaggebed

In de naam van de Vader, en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen

Opening

O: Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen,
R: het werk van onze handen, bevestig dat.

Onze Vader, die in de hemelen zijt! Uw naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Amen

Geloofsbelijdenis

* Wij geloven en vertrouwen in God, de Vader, de Almachtige

* Wij geloven en vertrouwen in Jezus Christus, Zijn Zoon

* Wij geloven en vertrouwen in de Heilige Geest.

R: Wij geloven en vertrouwen in de Drie-enige.

Gebed

Leer ons zo onze dagen te tellen dat wijsheid ons hart vervult. Vervul ons in de morgen met uw liefde, laat ons van blijdschap juichen, al onze dagen. Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen. Laat ons uw genade zien, Heer, onze God. Bevestig het werk van onze handen, geliefde Heer.

Zegen

Laat niets je verstoren, laat niets je beangstigen; alles gaat voorbij. God verandert nooit! Met geduld bereik je alles; wie God heeft, ontbreekt het aan niets; God alleen volstaat.

In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.